Menu

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Artikel 1 – Verkoopvoorwaarden

Op de verkoop van goederen door Mataro Advies zijn uitsluitend de onderhavige verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle clausules in de bestellingen van onze klanten die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, worden als nietig beschouwd. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk door Mataro Advies te worden overeengekomen.

Artikel 2 – Orders en aanbiedingen

Elke bestelling door een klant impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden door die klant. Door de klant geplaatste bestellingen zijn bindend en kunnen niet door de klant worden geannuleerd. Aanbiedingen en offertes van Mataro Advies zijn vrijblijvend. Alleen door de klant geplaatste en door Mataro Advies geaccepteerde bestellingen binden Mataro Advies.

Artikel 3 – Leveringsvoorwaarden

De leverdatum wordt ter indicatie gegeven. Een vertraging in de levering kan door de klant niet worden ingeroepen om zijn bestelling te annuleren of op te schorten of om schadevergoeding te eisen. Kant-en-klare bestellingen worden ter beschikking van de klant gehouden in onze werkplaatsen. Desalniettemin dient de klant die levering wenst, dit bij de bestelling aan Mataro Advies kenbaar te maken; alle kosten en risico’s van welke aard dan ook die voortvloeien uit de levering zijn uitsluitend voor rekening van de klant. Ook schade aan goederen die niet op de overeengekomen leverdatum worden opgehaald, is voor rekening van de klant.

Artikel 4 – Klachten

Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na levering per aangetekende brief worden ingediend bij MataroAdvice. Na deze periode worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de klant. In geen geval kan een klacht worden ingeroepen ter vertraging van de betaling van een factuur of ter verrekening van een door de klant verschuldigde factuur met een door Mataro Advies aan de klant verschuldigde factuur.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Indien een door Mataro Advies verkocht product defect is, verplicht Mataro Advies zich tot vervanging door een soortgelijk product van dezelfde waarde. De verplichting geldt alleen als de klant Mataro Advies binnen 8 dagen na levering per aangetekende brief op de hoogte heeft gesteld van het gebrek. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Mataro Advies verder gaan dan de vervanging van het defecte product. Geen enkele vergoeding kan worden gevorderd van Mataro Advies om welke reden dan ook. Mataro Advies is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Verschillen in afmetingen, tinten, kleuren en uitvoering worden nadrukkelijk getolereerd gezien de aard en samenstelling van de producten en de productie ervan in grote hoeveelheden. In alle gevallen worden defecte producten alleen vervangen als het defect optreedt bij meer dan 5% van het aantal gekochte producten. Goederen die door de klant of een derde partij zijn verwerkt, worden nooit vervangen. Mataro Advies kan niet aansprakelijk worden gesteld en zal een textiel dat beschadigd is tijdens bedrukkings- of borduurwerkzaamheden alleen vervangen wanneer het textiel door Mataro Advies is aangeschaft en geleverd. Bijgevolg gebeurt elk druk- of borduurwerk dat wordt uitgevoerd op een textiel dat door de klant wordt geleverd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

Betaling dient contant te geschieden bij afhalen van de goederen of tegen rembours bij aflevering, zonder aftrek, tenzij anders overeengekomen met Mataro Advies. De goederen blijven eigendom van Mataro Advice nv tot volledige betaling is ontvangen. Een uitgestelde betalingsovereenkomst is in alle gevallen afhankelijk van de ondertekening van een wissel door de klant.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum wordt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een intrest van 12% per jaar aangerekend, plus een forfaitaire boete van 15%, met een minimum van e50. Voor elke geweigerde cheque geldt een forfaitaire vergoeding van 50 e ten gunste van Mataro Advies voor administratiekosten, onverminderd de eventuele gerechtelijke kosten die voortvloeien uit een door Mataro Advies aangespannen procedure ter verkrijging van betaling. 11 Hetzelfde geldt voor elke niet-betaling van een wisselbrief. In dit geval wordt de vaste vergoeding vastgesteld op e100.
Het niet betalen van een factuur op de vervaldag annuleert de toegestane betalingstermijn(en) voor andere goederen en maakt de betaling van deze laatste onmiddellijk opeisbaar.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.